1. כללי

  1. ברוך/ה הבא/ה לדף תשלום מאובטח https://gateway20.pelecard.biz/PaymentEnquiry/Index?peGUID=2716d45f-871b-4f5e-a262-f72e46041a1b המשמש כסליקה ומכר (להלן: "דף התשלום").
  2. דף התשלום הינו בבעלות פלא קארד בע"מ (להלן "בעל דף התשלום").
  3. תנאי השימוש בדף התשלום מסדירים את היחסים בין לוריאל ישראל בע"מ, רחוב הצורן 4, נתניה, 09-8928202 (להלן: "החברה") לבין כל אדם הגולש ו/או משתמש בדף התשלום או במידע המצוי בו (כל אחד מהם להלן: "המשתמש").
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון דף התשלום מעת לעת, להוסיף עליו או לגרוע ממנו, ביחס לדף התשלום כולו, לחלקו, למאפיין שלו או ליישום בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מוקדמת כלשהי. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים להלן ולשימוש בדף התשלום על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד.
  5. למען הסר ספק, השימוש בדף התשלום מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות ובעשותו שימוש בדף התשלום מתחייב המשתמש, כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד הדף התשלום ו/או החברה ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.
  6. הניסוח בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות אך הכוונה לנשים וגברים כאחד.
  7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון ולא ישמשו לשם פרשנותו.
 2. אספקת המוצרים

  1. המוצרים שקיימים במלאי, יסופקו ללקוח באמצעות חברת שילוח חיצונית (להלן: "חברת השילוח"), ישירות לכתובת אותה ימסור המשתמש. מועד האספקה לכל הארץ הינו 3 ימי עסקים למעט ישובים המופיעים ברשימת הישובים בדף התשלום עבורם מועד האספקה יהיה 5 ימי עסקים.
  2. החברה אינה אחראית על זמני המשלוח ועיכובים של חברת השילוח, אך עומדת לרשות המשתמש על מנת לפתור כל בעיה. החברה אינה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, מגיפה שהוכרזה על ידי הרשויות ומנעה השילוח, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
  3. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש ו/או ביצוע רכישה באמצעות הדף התשלום, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא. בכפוף להוראות דיני הגנת הצרכן ומבלי לגרוע מכל הסעדים המגיעים לה על פי תקנון זה וכל דין שומרת לעצמה החברה את הזכות לבטל הזמנה שבוצעה בדף התשלום שבמסגרתה נגרם נזק כאמור לעיל.
 3. ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

  1. ביטול הזמנה על ידי משתמש בדף התשלום, בפנייה לחברה, בכפוף לדין ולתנאי תקנון זה, לאחר שהמשתמש ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של דף התשלום, ולאחר שהמשתמש קיבל אסמכתא, על פי תנאיה ותנאי התקנון במלואו, בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 והתקנות שהותקנו לפיו (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, ניתן לבטל את העסקה ולהחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי.
  2. פנייה לחברה לצורך ביטול הזמנה כאמור לעיל, תעשה בכל אחת מהדרכים הבאות: באמצעות מסירת הודעה לחברה בדואר אלקטרוני בכתובת: [email protected] או באתר האינטרנט של החברה. לצורך ביטול ההזמנה יש למסור את הפרטים הבאים: מספר הזמנה, שם לקוח, מספר טלפון נייד, כתובת דואר-אלקטרוני.
  3. ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה - ניתן לבטל הזמנה תוך 14 (ארבעה עשר) יום מיום מסירת המשלוח ללקוח. בעבור הביטול כאמור בסעיף זה, החברה (או מי מטעמה) תהא רשאית לגבות באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש, דמי ביטול בסך של 100 (מאה) ש"ח או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מביניהם, וזאת כמתחייב בחוק הגנת הצרכן. הזמנה שנמצאת בתהליך ליקוט או הפצה תבוטל רק לאחר הגעתה למשתמש.
  4. משתמש שהוא אדם בעל מוגבלות, כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, אזרח ותיק או עולה חדש אשר ביצע הזמנה בדף התשלום, יהא רשאי לבטל הזמנתו, תוך 4 (ארבעה) חודשים מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), ובלבד שהמשתמש יצר קשר עם החברה ויידע אותה באמצעות שיחה, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית, אודות השתייכותו לאחת מן האוכלוסיות המנויות בס"ק זה, וכן העביר לחברה אסמכתא המעידה על כך בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן.
  5. החזרת מוצר לידי החברה לשם החלפתו במוצר אחר או לקבלת זיכוי כספי תעשה בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת בהחברה, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 (ארבעה עשר) יום מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש, ותבוצע באמצעות שליח מטעם החברה בעלות סמלית של 15 ש"ח או כל סכום אחר על פי שיקול דעתה של החברה ו/או בדרך אחרת, ובתיאום עם נציגי החברה (באמצעות מחלקת שירות הלקוחות), כאשר מובהר, המוצר יוחזר באריזתו המקורית, בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט.
  6. לאחר אישור נציג החברה כי המוצר תקין ובאריזתו המקורית, יתבצע תהליך החלפת המוצר או זיכוי לפי העניין.
  7. ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע או בשל הפרה של החוזה על ידי החברה.
   1. על המשתמש לבדוק את הפריט/ים מיד עם קבלת ההזמנה לידיו. במידה ופריט כלשהו התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג בדף התשלום, יהא רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו.
   2. בביטול בנסיבות אלה לא ייגבו דמי ביטול, כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר אל החברה על חשבונה.
   3. לחברה תעמוד הזכות לתבוע את המשתמש בשל ירידה בערך המוצר.
  8. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה באשראי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. במקרה של ביטול חלק מן העסקה (החזרת פריט אחד מבין כמה שנרכשו) החברה תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו בגין הפריט המוחזר. בכל מקרה, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה ובהתאם לדין, לגבות דמי ביטול בסך של 100 (מאה) ש"ח או 5% (חמישה אחוזים), לפי הנמוך מביניהם (ולמעט במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה).
  9. סייגים לזכות הביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים (בעלי חיי מדף קצרים).
  10. בכל שאלה הקשורה לביטול העסקה, בירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה בפרטים המפורטים בסעיף 4.6 לעיל.
  11. החברה תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה בנסיבות להלן:
   1. במקרה ונפלה בדף התשלום טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר המוצג בדף התשלום ובין אם בתיאור המוצר כפי שהוצג בדף התשלום;
   2. במקרה של כוח עליון המונע את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
   3. אם התברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית ו/או שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה של המשתמש ו/או מי מטעמו;
   4. אם הלקוח פעל בניגוד להוראות תקנון זה, לרבות אם בהזמנה מסר הלקוח פרטים שגויים במתכוון או שבוצעה הזמנה כפולה;
   5. אם הלקוח חייב כספים לחברה, ולא פרע חובו, למרות שחלף המועד לתשלומו;
   6. אם כרטיס האשראי של הלקוח נחסם או הוגבל בדרך כלשהיא;
   7. פריטים לא זמינים;
   8. ארעה תקלה בתקשורת או תקלה טכנית שמנעה מהגולשים להשתמש בדף התשלום באופן תקין;
   9. אם המוצר המוזמן סופק לכתובת ו/או לנקודת איסוף לפי בחירת הלקוח ואולם לא נאסף במשך 21 ימי עסקים ו/או לא נוצר קשר עם הלקוח לשם מסירתו עקב אי זמינות הלקוח ו/או פרטי התקשרות שגויים/חלקיים/לא עדכניים. במקרה זה יחוייב המשתמש בעלות המשלוח.
  12. הודעה על ביטול עסקה על ידי החברה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת המייל אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לדף התשלום. במקרה זה, תבוטל העסקה והחברה תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 4. אחריות ושיפוי

  1. החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח שנגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בדף התשלום.
  2. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת הוראות תקנון זה, כולן או חלקן. בנוסף, יפצה ו/או ישפה המשתמש את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל שימוש אותו עשה בדף התשלום או בכל הקשור בו.
  3. החברה ו/או מפעילת דף התשלום ו/או מבעליהן ו/או ממנהליהן ו/או מעובדיהן ו/או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד דף התשלום, לרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לדף התשלום ו/או רכישת שירותים באמצעות דף התשלום ו/או כל שימוש אחר בדף התשלום, אחור ו/או עיכוב בקבלת המידע כתוצאה מעומסים בקווי תקשורת, שיבוש לרבות השמטה, שגיאה, אי דיוק או עדכניות המידע כתוצאה משיבוש ו/או מתקלה באמצעי תקשורת, חומרה, או התוכנה במערכות המחשב של המשתמש, החברה או מכל סיבה אחרת; ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מפעילת דף התשלום ו/או מי מבעליהן ו/או מי ממנהליהן ו/או מעובדיהן ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.
 5. קניין רוחני

  1. זכויות היוצרים בכל המידע המופיע בדף התשלום, לרבות התמונות, הסרטונים, הטקסט בדף התשלום, כמו גם בעיצוב הדף התשלום, בכל יישומי התוכנה שבו וכל מודול אחר הקשור עם הדף התשלום (להלן ביחד: "המידע המוגן") הינם קניינה של בעל דף התשלום ו/או למותגים המוצגים בלבד, והכל אלא אם נקבע מפורשות, כי הם שייכים לאחר.
  2. הסימנים המסחריים המוצגים בדף התשלום זה (להלן: "סימני המסחר") שייכים לחברה ו/או למותגים המוצגים (בין אם נרשמו ובין אם לאו) וחל איסור לעשות בהם שימוש לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
  3. המשתמש מתחייב לא לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לחברה ו/או למותגים המוצגים ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות זכויות יוצרים וסימני המסחר הנחשפים במהלך השימוש והגלישה בדף התשלום.
  4. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע בדף התשלום או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. בכלל זה אין לאסוף נתונים מן הדף התשלום באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי, למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי ולא מסחרי.
 6. אבטחת מידע ושמירה על הפרטיות

  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, תחול גם מדיניות הפרטיות המופיעה בדף התשלום החברה, בקישור הבא: https://www.loreal.com/en/israel/pages/group/privacy-policy-israel/

  1. המשתמש בדף התשלום יתבקש למסור את המידע האישי לצורך ביצוע רכישה בדף התשלום. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע האישי והיא תעשה בו שימוש לצרכים פנימיים בלבד, לרבות יצירת קשר עם המשתמש, אספקת המוצרים ודיוור פרסומות ומידע שיווקי במידה שהמשתמש אישר זאת בדף התשלום.
  2. הנתונים שימסור המשתמש בעת הרישום ו/או בעת ביצוע פעולות אחרות בדף התשלום ישמרו במאגר המידע שמנהלת ו/או תנהל החברה ו/או חברות קשורות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות - 1981 התשמ"א. המשתמש לא חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא יוכל המשתמש לבצע פעולות עבורן נדרש המידע האישי.
  3. דף התשלום מאובטח באופן שפרטי כרטיס האשראי של המשתמש המוזנים בדף התשלום לצורך ביצוע רכישה מוגנים על ידי הצפנה ונותרים חסויים והם אינם נשמרים בשום שלב במחשבי ו/או שרתי בעל דף התשלום. היות ופעולות המשתמש בדף התשלום מבוצעות בסביבה מקוונת, אין לבעל דף התשלום יכולת להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתיה או חשיפת המידע האישי בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות, ועל כן, המשתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ובעל דף התשלום בקשר לכל נזק בקשר לכך, לרבות לשימוש שייעשה בשל כך במידע האישי.
  4. החברה רשאית להעביר את המידע האישי לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
  5. ידוע למשתמש כי החברה ו/או מי מטעמה עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר מידע כאמור לרבות בעניינים שאינם נוגעים לתקנון זה, וכן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים, הכל בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ובהתאם להוראות הדין (להלן: "הפניות"). מובהר כי המשתמש זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממי מבין מאגרי המידע של החברה ו/או של מי מטעמה או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב לחברה, תוך ציון דרישתו להימחק ממאגר המידע. כמו כן, מובהר בזה, כי למשתמש שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת הפניות, לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות, בין היתר, באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא"ל שתישלחנה (אם תישלחנה) אליו או באמצעות דואר רשום או במייל לחברה. עוד ידוע למשתמש שמידע שנמסר על ידו כאמור לעיל, יכול ויוזן גם במאגר מידע נוסף שהחברה מחזיקה בו (ככל ומחזיקה), המשמש לשירותי דיוור ישיר שלה ושל מי מטעמה - ויכול שהנתונים ישמשו את החברה ו/או מי מטעמה, בכפוף למגבלות הדין והוראות חוק הגנת הפרטיות.
  6. החברה רשאית לעשות שימוש בקבצי "עוגיות" (Cookies קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי דף התשלום, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן) או טכנולוגיות דומות - לצורך בין היתר, תפעולו השוטף והתקין, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בדף התשלום, אימות פרטים, התאמת דף התשלום להעדפות האישיות של הלקוחות, לצורכי אבטחת מידע, שיפור חווית משתמש, לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לדף התשלום. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies, אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
 7. דין וסמכות שיפוט

  הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות בדף התשלום - תהא לבתי המשפט בתל אביב-יפו.

 8. שינויים בדף התשלום וזמינותו

  1. בעל דף התשלום רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות מעת לעת את מבנה דף התשלום, מראהו ועיצובו, וכן כל היבט אחר הכרוך בדף התשלום, והכל בלא צורך להודיע על כך למשתמש מראש. מובהר, כי לא תעמוד למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
  2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי החברה ו/או בעל דף התשלום רשאים להסיר את הדף התשלום מרשת האינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור יכול שתלווה במחיקת מלוא או חלק מהמידע האצור בו.
  3. החברה ו/או בעל דף התשלום אינם מתחייבים לשמור על זמינות הדף התשלום ו/או זמינות תכני דף התשלום. מובהר, כי דף התשלום ותכניו אינם חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים , תקנות או כשלים, בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל החברה ובין אצל מי מספקיה ולא יהא באלה כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי ו/או להקים זכות למי מהמשתמשים כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
 9. דף התשלום במכשירים סלולריים

  1. כל תנאי השימוש המנויים לעיל, נכונים גם לדף התשלום בתצורתו הסלולרית.
  2. השירות זמין במכשירים תומכי אינטרנט סלולרי. השירות ניתן בעלות גלישה סלולרית לפי תעריפי המפעילים. לפרטים ועזרה ניתן לפנות למוקד התמיכה/אינטרנט סלולרי של המפעיל הסלולרי.
  3. לתשומת הלב, התצוגה עשויה להיות שונה בהתאם לסוג המכשיר.
  4. העברת התכנים באמצעות רשת האינטרנט ו/או הרשת הסלולרית, כפופה בין השאר למגבלות הכיסוי הסלולרי ורשת האינטרנט. המשתמש מודע לאופי פעולות רשתות אלו שאינן בשליטת החברה, לאופי הקשר הסלולרי, לניתוקי השיחות שהינם במסגרת הנורמה הנוהגת לגבי תקשורת סלולרי, ולעובדה שבחלק מן האזורים בארץ יתכן שהכיסוי של התקשורת הסלולרית אינו מלא או רציף, ועל כן יכולים לקרות שיבושים בזמנים, או שיבושים בתכנים הנגרמים בשל רשתות אלו. שיבושים אלו אינם באחריות החברה, והמשתמש פוטר את החברה מכל טענה בעניין זה.
 10. שונות

  1. בדף התשלום ניתן למצוא קישורים (להלן: "לינקים") לדפי תשלום אינטרנט אחרים (להלן: "דפי התשלומים המקושרים"). הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית ללינקים ו/או לדפי התשלומים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, ו/או לתוקפם, ו/או נכונותם ו/או לחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לדפי התשלומים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
  2. יתכן והמידע המופיע בדף התשלום יכלול אי דיוקים והשמטות (במיוחד במידע המועלה לדף התשלום על ידי משתמשים או צדדים שלישיים). החברה תפעל להסיר את אי הדיוקים או להשלים מידע חסר בהקדם האפשרי.
  3. החברה ו/או בעל דף התשלום שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לדף התשלום בדף התשלום מצד משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש, ו/או המנסה לפגוע בניהולו התקין של דף התשלום.
  4. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.