תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

Img_תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

ברוך הבא לאתר לה רוש-פוזה (להלן: "האתר"). חברת לוריאל ישראל בע"מ (להלן: "החברה") מרחוב הצורן 4, ת.ד. 8460 א.ת חדש נתניה מאשרת לך גישה אל האתר, ללא תשלום, בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש").

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו (להלן: "המשתמש").

משתמש יקר!
אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש.
השימוש והפעילות באתר מהווים הסכמה לתנאי השימוש ללא הגבלה או הסתייגות. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לצרכי נוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

1. תנאים כלליים

1.1. השימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. כמפורט להלן בתנאי השימוש, החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה באתר. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי, עקב גישה לאתר והשימוש בו, או עקב מניעה כלשהי מגישה או שימוש באתר, בעילה חוזית, נזיקית או אחרת.

1.2. החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר. החברה אינה יכולה לפקח ועל כן לא תהא אחראית על מידע והודעה המועלים, אם יועלו, לאתר על ידי משתמשים אחרים.

1.3. האתר, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצג לשימוש המשתמש כמות שהוא (As Is). למרות שהחברה פועלת על מנת שהמידע המופיע באתר יהיה נכון ומדויק, יתכן שהמידע שגוי, אינו שלם ו/או שנפלו בו טעויות טכניות או אחרות. מובהר, כי החברה אינה אחראית לשגיאות, אי דיוקים ולטעויות ביחס למידע המופיע באתר. המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או לקבלת שירות כלשהו. המשתמש באתר מסכים ומאשר, כי כל הסתמכות (אם וככל שתהיה) על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או מידע אחר המוצג באתר, נעשית לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית.

1.4. העצות הזמינות באתר זה ו/או בכלי האבחון הן סימולציות פשוטות המיועדות למתן ייעוץ קוסמטי. בשום מקרה, המידע הניתן באתר אינו מיועד להחליף אבחון רפואי או ייעוץ קליני. לכל מידע נוסף או במקרה של ספק, מומלץ למשתמשים להתייעץ עם רופא.

1.5. יתכן שחלק מהמידע המופיע באתר מקורו בצדדים שלישיים. לחברה אין כל אחריות ביחס למידע שכזה, והיא אינה ערבה למידת הדיוק של מידע שכזה.

1.6. תכונות, מפרטים, עיצוב או מראה של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הדמייה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד (אלא אם צויין במפורש אחרת). אם תתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של החברה, ייחשב כנכון המידע המצוי במסמכיה הרשמיים של החברה.

1.7. באפשרות המשתמשים להודיע לחברה  על כל טעות או השמטה בכתובת דואר האלקטרוני הבאה: [email protected]

2. חובות המשתמש

מובהר למשתמש, כי עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש בו מעידים על הסכמתו ועל התחייבותו לפעול או להימנע מלפעול, כדלקמן:

2.1. המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי שימוש אלה;

2.2. המשתמש מבין שאם יבחר להעלות, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר באתר, משתמשים אחרים עלולים להיחשף למידע ו/או לחומר שהעלה ולהגיב לו, ומסכים כי לא יהיו לו כל טענות כלפי החברה בקשר לכך.

2.3. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;

2.4. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;

2.5. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר באופן העלול להפר זכויות של צד שלישי, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

2.6. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולים לחבל במערכות מחשב;

2.7. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא ללא הרשאה מפורשת מראש ובכתב מהחברה;

2.8. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע באתר;

2.9. המשתמש מצהיר כי הוא מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה;

2.10. המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע;

2.11. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מהשימוש שלו באתר ו/או מהפרת כל דין ו/או איזו מהתחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה.

3. קניין רוחני

3.1. האתר והתכנים המופיעים בו לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי אור-קולי (audio visual) או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות, אך לא רק: כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (לעיל ולהלן: "המידע") מוגנים על ידי דיני הקניין הרוחני של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני הקניין הרוחני של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של החברה או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסמו והמשתמש אינו רשאי לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין הרוחני שבמידע זה.

3.2. בעצם השימוש באתר והעלאת תכנים אליו, נותן המשתמש לחברה רישיון שימוש לא ייחודי, ניתן להעברה (Sub-licensing), גלובלי ולא מוגבל בזמן בתכנים אותם העלה המשתמש לאתר (להלן: "התכנים"). הרשיון יעמוד בתוקפו כל עוד המשתמש לא הוריד את התכנים מהאתר או במקרה והתכנים שותפו עם אחרים שלא מחקו אותם.

4. מצביעים וקישורים אלקטרוניים (Links)

4.1. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אשר אינם מופעלים על ידי החברה. בהקשר זה מובהר, שלחברה אין שליטה או אחריות על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות למידע ולתוכן המופיעים בהם. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר הקישור להוביל. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

5. מדיניות פרטיות

5.1. בעת שמשתמש עושה שימוש באתר, נאסף עליו מידע. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי: שמו וכתובתו, כתובת הדוא"ל שלו וכיו"ב. את המידע הזה המשתמש מוסר לאתר ביודעין, לדוגמא בעת רישום לאתר (להלן: "מידע אישי"). מנגד, חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש בצורה אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו: העמודים בהם צפה, המוצרים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP ) ממנה פנה ועוד. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר (להלן: "מידע סטטיסטי").

5.2. לחברה הזכות לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר זה, וכן לבצע באתר זה פעילות שגרתית של איסוף מידע ביחס למשתמשים. זאת, לרוב, כפועל יוצא מרצונה של החברה לספק למשתמשים באתר חווית גלישה נעימה, יעילה ומותאמת לכל משתמש באופן אישי.

5.3. בעשותו שימוש באתר זה, המשתמש מאשר לחברה לעשות כל שימוש שתמצא לנכון במידע סטטיסטי אודותיו ואודות הרגלי השימוש שלו באתר, ואף להעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ככל שאין במידע המועבר כדי לזהותו באופן אישי.

5.4. החברה מתחייבת שלא למסור מידע אישי של המשתמש, למעט לספקי ציוד ו/או שירותים של החברה בקשר לתפעול האתר. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת, כי החברה תשתף פעולה עם כל רשות אכיפה ותציית לכל צו שיפוטי המורה לחברה לגלות את זהותו של המשתמש אשר פעל לכאורה בניגוד לחוק, או תוך הפרת זכויות הזולת.

5.5. בעצם הרישום לאתר, נותן המשתמש את הסכמתו להכללתו במאגרי המידע שמנהלת ו/או תנהל החברה ו/או חברות קשורות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"). המידע שניתן בהתאם לסעיף זה, ניתן מרצונו של המשתמש בלבד לשם ביצוע הפעולות המתוארות בס' 5.3-5.2 לעיל וכן יידוע המשתמש אודות מוצרים חדשים והטבות וכן מתן עצות קוסמטיות.

5.6. האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין. Cookies הם קבצים קטנים אשר ממוקמים על המכשיר של המשתמש ומשמשים, בין היתר, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לצורך אימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיהם האישיות של המשתמשים ולצורכי אבטחת מידע. באפשרות המשתמש לדחות קבלה של Cookies מהאתר למכשירו בכל עת במידה והוא משתמש בדפדפן המאפשר זאת.

5.7. המשתמש מסכים כי המידע שיימסר לחברה, כאמור לעיל, יכול שיועבר למאגרי מידע שמחוץ לגבולות ישראל, בהתאם לתנאי ס' 3 לתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), התשס"א-2001.

5.8. בקשות לעיון במידע וכן להסרת פרטי משתמש ממאגר המידע, כאמור בס' 5.5 לעיל, יש להפנות לכתובת הבאה: [email protected].

6. שונות

6.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר על ידי עדכון האתר, מעת לעת. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי החברה בגין שינויים במידע באתר.

6.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

6.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה על ידי עדכונם מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.

6.4. החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה כאמור באתר. הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

6.5. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

מאמרים מומלצים עבורך

לצפייה בכל המאמרים
3 pushs

ImgArticlePush_

ImgArticlePush_

ImgArticlePush_